فروش اینترنتی

««« توجه »»»

 
سفارشاتی که از ساعت 12 به بعد پنجشنبه مورخ 1403/04/21  الی سه شنبه مورخ 1403/04/26 ثبت شوند ارسال آن ها به اولین روز کاری چهارشنبه مورخ 1403/04/27  موکول خواهد شد.
 
سفارشات مقصد شهر یزد که از ساعت 16 به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
ثبت سفارش به صورت تلفنی فقط برای شهر یزد در روزهای کاری و حداکثر تا ساعت 18 مقدور است. (تلفن: 35255510)