فرم انتقادات و پیشنهادات

مشتری گرامی؛
چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی در ارتباط با کیفیت محصولات دارید، اطلاعات کاملی از محل خرید، تاریخ تولید محصول، تاریخ خرید، مدت نگهداری تا زمان مصرف و نحوه نگهداری را نیز در متن پیام خود ثبت نمائید.