فروش اینترنتی

««« توجه »»»

 

سفارشاتی که در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد.

سفارشاتی که از ساعت 11 صبح به بعد ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد .

سفارشات مقصد شهر یزد که از ساعت 16 به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
ثبت سفارش به صورت تلفنی فقط برای شهر یزد در روزهای کاری و حداکثر تا ساعت 18 مقدور است. (تلفن: 35255510)