فروش اینترنتی

««« توجه »»»

 

ارسال سفارشات به سراسر کشور فراهم می باشد.

 
سفارشاتی که در روزهای تعطیل رسمی ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
سفارشاتی که از ساعت 11:00 صبح به بعد ثبت شوند ارسال آنها به اولین روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
سفارشات مقصد شهر یزد که از ساعت  14:00 به بعد ثبت شوند ارسال آنها به روز کاری بعد موکول خواهد شد.
 
ثبت سفارش به صورت تلفنی تا ساعت 18:00 فقط برای شهر یزد مقدور است. ( تلفن: 35255510)