ظرف طلقی

باقلوا، لوز بادام - ظرف طلقی

بیعانه: 2,170,000 ریال

باقلوا، لوز بادام - ظرف طلقی

باقلوا، لوز نارگيل - ظرف طلقی

بیعانه: 1,340,000 ریال

باقلوا، لوز نارگيل - ظرف طلقی

چهار لوز - ظرف طلقی

بیعانه: 1,880,000 ریال

چهار لوز - ظرف طلقی

قطاب - ظرف طلقی

بیعانه: 610,000 ریال

قطاب - ظرف طلقی

كلوچه، نارگيلي - ظرف طلقی

بیعانه: 440,000 ریال

كلوچه، نارگيلي - ظرف طلقی

كيك شامي - ظرف طلقی

بیعانه: 330,000 ریال

كيك شامي - ظرف طلقی

نان برنج  - ظرف طلقی

بیعانه: 380,000 ریال

نان برنج - ظرف طلقی

نان كنجدي  - ظرف طلقی

بیعانه: 280,000 ریال

نان كنجدي - ظرف طلقی

نان پسته ايي  - ظرف طلقی

بیعانه: 430,000 ریال

نان پسته ايي - ظرف طلقی