ظرف طلقی

باقلوا، لوز بادام - ظرف طلقی

بیعانه: 3,110,000 ریال

باقلوا، لوز بادام - ظرف طلقی

باقلوا، لوز نارگيل - ظرف طلقی

بیعانه: 1,810,000 ریال

باقلوا، لوز نارگيل - ظرف طلقی

چهار لوز - ظرف طلقی

بیعانه: 2,760,000 ریال

چهار لوز - ظرف طلقی

قطاب - ظرف طلقی

بیعانه: 950,000 ریال

قطاب - ظرف طلقی

كلوچه، نارگيلي - ظرف طلقی

بیعانه: 1,000,000 ریال

كلوچه، نارگيلي - ظرف طلقی

كيك شامي - ظرف طلقی

بیعانه: 1,000,000 ریال

كيك شامي - ظرف طلقی

نان برنج  - ظرف طلقی

بیعانه: 1,000,000 ریال

نان برنج - ظرف طلقی

نان كنجدي  - ظرف طلقی

بیعانه: 280,000 ریال

نان كنجدي - ظرف طلقی

نان پسته ايي  - ظرف طلقی

بیعانه: 1,000,000 ریال

نان پسته ايي - ظرف طلقی